Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego Reefguard (dalej również: „Regulamin Sprzedaży” lub „Regulamin”)

 

        I.            DANE FIRMY:

Reefguard Przemysław Kwiatkowski

ul. Piotra Skargi 48/U1, 71-422 Szczecin,

Numer NIP 5941509336

Numer REGON 365111165

Konto do wpłat: 33 1020 4795 0000 9702 0379 2843 

 

      II.            DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)      Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która akceptuje Regulamin Sprzedaży i dokonuje zamówienia w ramach sklepu;

2)      Regulamin Sprzedaży – jest to niniejszy dokument, który określa zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. Jest to regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

3)       Sklep internetowy (Sklep) – strona internetowa pod adresem Reefguard.pl, za pośrednictwem której Klient może złożyć zamówienie;

4)      Towar – rzecz sprzedawana za pośrednictwem Sklepu reefguard na rzecz Klienta;

5)      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem sklepu internetowego Reefguard;

6)      Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7)      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – z dnia 18 lipca 2002 r. Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.

8)      Zamówienie – wola Klienta określająca chęć zwarcia Umowy sprzedaży na poszczególne Towary

 

    III.            WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO REEFGUARD

1)      Zakupy w sklepie rozpocząć można po rejestracji przez podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wyrażenie zgody na treść Regulaminu;

2)      Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, zgodnie z postanowieniami Regulaminu a także w sposób nieuciążliwy dla innych klientów, a w szczególności dla Reefguard;

    IV.            ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1)      Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na Towary 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

2)      Zamówienie na Towary może zostać złożone tylko przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto;

3)      Klient dodaje wybrane Towary do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;

4)      Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje dane.

5)      Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Kupuję i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;

6)      Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Twoje potwierdzenie do zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu);

7)      Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje zamówienie zostało przyjęte do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim;

8)      Towar zostaje przekazany klientowi dopiero po uiszczeniu pełnej kwoty zamawianego towaru;

9)      Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet;

      V.            DOSTAWA

1)      Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

2)      Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską (w przypadku preparatów oraz towarów nie żywych), przesyłką PKP w przypadku organizmów żywych, a także transportem własnym np. w przypadku akwariów. Koszty dostawy przy przedpłacie wynoszą: dla paczek do 29 kg 22 zł, dla przesyłek PKP konduktorskich 55 zł. Wysyłki zwierząt realizowane są przy zamówieniach za minimalną kwotę towaru 650 zł;

3)      Możliwe jest również odebranie towaru osobiście w sklepie stacjonarnym Reefguard po uprzednim kontakcie;

4)       Termin realizacji dostawy w wypadku towarów dostępnych wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia;

    VI.            CENY I METODY PŁATNOŚĆI

1)      Ceny produktów na stronach Sklepu są w polskich złotych, zawierają wszelkie należne cła i podatki ale nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie;

2)      Koszt przesyłki jest prezentowany w Koszyku przy wyborze sposobu dostawy. Zależy od wartości zamówionego towaru, sposobu zapłaty za Towar oraz wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia;

3)      Płatności można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu lub gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy;

4)      Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży;

5)      Mogą Państwo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie danej rzeczy;

6)      W takim przypadku muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane emailem);

7)      W przypadku odstąpienia od danej umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane płatności, pomniejszone o koszty wysyłki nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przez wskazane przez państwa środki płatnicze, nie wiążące się z dodatkowymi kosztami;

  VII.            REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1)      Reefguard jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego;

2)      Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@reefguard.pl. Reefguard zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

3)      Reefguard nie jest producentem wszystkich sprzedawanych towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej;

VIII.            REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1)      Reefguard podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;

2)      Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Reefguard o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;

3)      Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Reefguard Przemysław Kwiatkowski, ul. Piotra Skargi 48/U1, 71-422 Szczecin, telefonicznie: 506963456 lub mailowo pod adres info@reefguard.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego;

4)      W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;

5)      Reefguard zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

 

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Reefguard Przemysław Kwiatkowski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 48/U1

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, w tym marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora,  przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora ,lub po przez wysłanie informacji na adres e-mail info@reefguard.pl

    IX.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Reefguard a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;

2)      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Reefguard a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Reefguard;

3)      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;